خانه / معرفی آداب و رسوم روستا / شعر زیبا در وصف کمار